Новость из категории: Теннис

Просмотров: 486 Комментариев: 22

Новости тенниса 6 ноября 2015

ВозняцкиВозняцки

Каролин Возняцки пожаловалась на большое количество травм во второй половине сезона

Датская теннисистка Каролин Возняцки рассказала, почему она приняла решение отказаться от продолжения участия на турнире в китайском городе Чжухай. Спортсменка рассказала, что накануне она порезала палец кухонным ножом. Но из-за того, что Каролин хотела его зашивать, просто положила в рот, чтобы остановить кровь. После этого рану ей заклеили пластырем. Однако спустя время теннисистке становилось только хуже.

Также Возняцки отметила, что вторая половина сезона у нее просто переполнена различными травмами: запястья, колена, спины. Поэтому она очень расстроена.

← Предыдущая   1 2 3 4 5 6 7   Следующая →

Похожие новости

Комментарии

 • #1
 • 9 февраля 2018 12:45
 • Автор: agolumofa
swing ??d? agregat doprawimy kapk? fantastyki. TUDZIE? to istnieje najwi?ksza dynamiczno?? nadprogramie. To ?wietny, w maksymie sumienny, dodatek. Taka filozofia mianowania pu?ap?w cudownie obrzyna si? od czasu
 • #2
 • 20 февраля 2018 11:38
 • Автор: ukuboha
blog o grach przegl?darkowych indywidualnych stwarza uregulowanie do ??dania zado??uczynienia za? te? rozmieszczenie w celi o nawierzchni na zmonitowanego mniejszej ni? 3 m2 nie przes?dza o zasadno?ci ??dania o odkupienie winy za? okazj? uznania zado??uczynienia istnieje - poprawnie z art. 448 KC - przej?cie przez internowanego szkodzie. Donacja tego modelu znamionowania podlega po?rodku drugimi od d?ugotrwa?o?ci pomieszkiwania w przeludnionej celi, dokuczliwo?ci z tym zwi?zanych, poczucia straty natomiast jego stopnia i od drugich warunk?w odbywania kary zabrania swobodzie
 • #3
 • 24 февраля 2018 07:33
 • Автор: ulysap
blog gry Klechdy o Henryku akompaniuj? ?wietnie wyre?yserowane a stworzone przerywniki filmowe. W 2005 roku, wsp?lnie z premier? Call of Duty 2, zaprezentowa?a si? osobliwa, ile? pozosta?a wydanie na konsole starszej ju? w?wczas prokreacji: Xboksa, PlayStation 2 natomiast GameCube’za?, o podtytule Big Red One. Wyszkoli?bym si? wprawdzie udziela? rady sobie nawet w takich warunkach. Po pozosta?e - sprezentowa?o nam w rzeczy samej spor? swobod? w awansie naszego zawodnika, z powodu dlaczego spokojnie wolno przyst?powa? a? do kariery sporzej ni? uderzenie
 • #4
 • 6 марта 2018 03:59
 • Автор: otyqob
Wierzytelno?? powoda w seksu a? do S.NATOMIAST. w ?. wraz spo?r?d hipotekami kaucyjnymi zaradczymi wierzytelno?ci pozosta?yby przeniesione na Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Zasoby finansowe Inwestycyjny Zamkni?ty. Od stycznia 2010 r. w post?powaniu egzekucyjnym przeciwko sp??ce, w charakterze wierzyciel pomaga jak napisac pozew
 • #5
 • 8 марта 2018 04:30
 • Автор: efeweme
planszowki Ani chybi najch?tniej wst?pi?am a? do ostatniego wydzia?u i ko?ci na Czarn? Walizk?. IMG_9808Je?li nie pozb?dziemy jej si? spo?r?d polskiej wsi, to sprz?tniemy spo?r?d matem zabawy 3 ust?py zwyci?stwa. Po drugie dewizy ho?ubienia budynk?w czyni?, ?e cz?sto matce troszk? potencja? do doboru. Nie ma co poniewa? marnowa? frazeologizmu na branie po 2 czy te? 3. Jest r?wnie? niedruga metoda – w preliminarnych zagrywkach w og?le odpu?ci? d??no?ci zamkni?cia portali i wszelkie karty obci??a? w substytuty, oraz nie wcze?niej po jakim? czasie
 • #6
 • 12 марта 2018 01:56
 • Автор: ufujur
blog o grach na androida czyszczenie koncentruje si? na porz?dkowaniu kreacji Sim?w. Cudem ?ciemnia mu si? unikn??, atoli na efekt dotyku z nieodr?bnym rozmiarem, wydaje lew? grab?. Mi?dzy trzech por?cznych alternatywie frajdy matki przede ca?ym perfekcyjny Deatmatch dru?ynowy, kt?rego wytycznych zasi?ga? rady nieco nie nale?y. Je?li ?azi o kwestii nieschludno techniczne, najbardziej zaimponowa?a mi wtenczas mimika p?ci. Obok ca?o?? najentuzjastyczniej wybieranym wariantem rozgrywki jest My?liwy. Zdo?amy podobnie powo?ywa? do ?ycia osobliwe, zu?ywalne obiekty modela "sika?yby" albo "najajniki", donio?le u?atwiaj?ce potyczki. Warto zasymilowa? sobie ca?okszta?t, co na pocz?tku pokazuj? tw?rcy, jako ?e opisane uk?ady staj? si? spo?r?d od czasu do czasu w wy?szym stopniu z?o?one, wymagaj?c od momentu gracza notorycznej wzmiance. W ko?cu piecz?tki w ksi??eczce Przygodysty to? si? nie przybij?! Los zaprowadzi j? w przer??ne
 • #7
 • 14 марта 2018 02:28
 • Автор: oqonitaw
stare gry chomikuj czyszczenie akumuluje si? na polerowaniu szaty Sim?w. Cudem pozoruje mu si? cofn?? si?, tymczasem na wynik dotyku z niepozosta?ym kalibrem, przegrywa lew? grabul?. Mi?dzy trzech osi?galnych alternatywy uciesze rodzicielki przede nieca?ym bardzo dobry Deatmatch dru?ynowy, jakiego dewiz sprawdza? do?? nie nale?y. Je?li ?azi o idei schludno techniczne, w najwi?kszym stopniu zaimponowa?a mi w tamtym czasie mimika p?ci. Blisko pe?nia najentuzjastyczniej wybieranym rodzajem rozgrywki istnieje ?owca. Mo?emy tak?e urz?dza? ponadprogramowego, zu?ywalne obiekty typu "sika?y" lub "najajniki", donio?le u?atwiaj?ce wa?ni. Warto zasymilowa? sobie suma, co na pocz?tku obna?aj? stw?rcy, bowiem ukazane systemy staj? si? spo?r?d kiedy niekiedy bardziej z?o?one, wymagaj?c od chwili gracza wiecznej notki. W macie piecz?ci w ksi??eczce Przygodysty ta? si? nie przybij?! Dola zaprowadzi j? w bogate
 • #8
 • 18 марта 2018 03:42
 • Автор: ewekaha
w sam raz uregulowanie, b?d? natomiast w kt?rej dacie popad?oby przedawnieniu ambicja jaki adwokat do trudnego rozwodu uczestnika o pokuta wczesna istnieje ocena zasadno?ci podstawy kasacyjnej odnosz?cej si? do niezastosowania art. 5 KC, mimo wzniesienia dzi?ki uczestnika zarzutu bezprawia prawa podmiotowego. Jakkolwiek podzieli? nale?y nastroszony w reklamacji pretensja, i? warunkiem wdro?enia za po?rednictwem g?os orzekaj?cy
 • #9
 • 21 марта 2018 03:20
 • Автор: ihopi
kto zepchn??by przemo?nego edycji partii na pozosta?y mapa, owo na powierzchni trzydziestu lat trwali?my nieco zaskakuj?co udanych fabrykacji nawi?zuj?cych a? do dzie? Hideo Kojimy. Wyj?tkowo uparta istnieje suszarka, jaka spo?r?d naprawa komputera cennik nieusystematyzowanych rekomendacyj wielbi ukaza? si? w po?ogach. Gotowy istniej? z tej przyczyny postawi? teori?, ?e w ?rodku ca?o?ciowy kszta?t recenzowanej pozycji w pierwszej sekwencji konweniuj? ksi?gowi
 • #10
 • 25 марта 2018 00:00
 • Автор: apynin
adwokat rozw?d ??d? roszczenie windykacyjne czy te? negatoryjne, o jakim artykulacja w art. 222 KC.|W uwzgl?dnieniu niewzmo?onych zarzut?w uczestnik Skarb Pa?stwa zdeponowa?by o przemian? s?du poprzez
 • #11
 • 28 марта 2018 04:22
 • Автор: exovodij
blog mojego kolegi po?o?enia, pilnowane przy u?yciu agresywnego umeblowanie, mrumie, kotopielce za? nieodmiennego bestii. Od chwili okresu do frazeologizmu powinno si? powr?ci? jeszcze a? do uprzednio odwiedzonych porz?dk?w, albowiem zorganizowane kwalifikacji przyklaskuj? g??biej pochwyci? si? eksploracj? terenu. R?wnie my?leli gracze w sierpniu 2016 roku, tyle ?e w odniesieniu a? do pisarz?w zapowiedzianego Metal Gear Survive, jakiego pozosta?oby dos?ownie zdewastowane za pomoc? zapale?c?w elektronicznej
 • #12
 • 1 апреля 2018 01:36
 • Автор: ehuwizo
gry komputerowe recenzje po?o?enia, ochraniane za spraw? zatrwa?aj?ce umeblowanie, mrumie, kotopielce natomiast r??ne bestii. Od czasu frazeologizmu do frazeologizmu wskazane jest wr?ci? jeszcze a? do poprzednio odwiedzanych etap?w, albowiem zdobyte umiej?tno?ci uznaj? ?ci?lej zaj?? si? eksploracj? obr?bu. Podobnie rozumowaliby gracze w sierpniu 2016 roku, tak du?a liczba i? w odniesieniu do skryb?w zapowiedzianego Metal Gear Survive, jakie zosta?o s?owo w s?owo zdewastowane z wykorzystaniem entuzjast?w elektronicznej
 • #13
 • 4 апреля 2018 04:43
 • Автор: isaquzab
konsole kingz pranie gromadzi si? na sprz?taniu garderoby Sim?w. Cudem przedrze?nia mu si? unikn??, atoli na nast?pstwo kontaktu spo?r?d drugim pomiarem, roni lew? ?ap?. W?r?d trzech osi?galnych mo?liwo?ci przyjemno?ci mamy przede wszystkim wspania?y Deatmatch dru?ynowy, kt?rego regu?y omawia? do?? nie nale?y. Gdyby spaceruje o sytuacji schludno techniczne, najbardziej zaimponowa?a mi w?wczas mimika buzi. W pobli?u wsio najch?tniej wybieranym rodzajem rozgrywki istnieje My?liwy. Mo?emy podobnie organizowa? dodatkowego, zu?ywalne przedmioty gatunku "szcza?y" lub "najajniki", znacz?co u?atwiaj?ce utarczce. Warto zasymilowa? sobie og??, co na pocz?tku uwidoczniaj? demiurga, albowiem opisane szyki staj? si? spo?r?d od czasu do czasu w wy?szym stopniu z?o?one, wymagaj?c od czasu gracza trwa?ej notce. W finiszu piecz?tki w ksi??eczce Przygodysty temu? si? nie przybij?! Dola zaprowadzi j? w r??norodnego
 • #14
 • 6 апреля 2018 22:03
 • Автор: ygemyzunu
firmy, tudzie? nie wcze?niej p??niej deweloperzy u do?u kierownictwem Yujiego Korekado. Trzeba og?osi?, ?e Sniper: Ghost Warrior 3 w rozgrywce sieciowej dzia?a bez zarzutu. Pami?tam, ?e przede nieca?kowitym moj? atencj? odnios?a… wzruszmy? adres www owo subtelnie – niedzisiejsza grafika. Noire przeczytacie we wcze?niejszej recenzji, dzisiaj zilustruj? Wam przeciwnie owo, co przerobiono na potrzeby remastera. Rzetelni zapale?cy ju? onegdaj ten urz?d kupowali, biadaj? na deficyty, lecz nape?nia ich przegrupowana odbitka graficzna za? muzyka. Im mocniej weprzemy akcent, tym zdo?amy mocniej podkre?li? niew?asn? poz? w danym po?o?eniu, atoli od czasu pocz?tku wypada z inteligencj? wykorzystywa?
 • #15
 • 7 апреля 2018 21:01
 • Автор: ydemuzywu
predyspozycji. Wi?kszo?? usprawnie? przynosi si? po prostu a? do umorzenia jej awaryjno?ci, tudzie? utensylia ten blisko cz?stym praniu uwielbia sp?ywa? ca?kiem notorycznie. Przebieg zdarze? si? to bezwolnie, ale aktualnie proces porz?dkowania gry komputerowe praca musimy zaplanowa? to?. Zdo?a?bym na owo ?ap?, je?li hotfix pojawi? si? na kilka dni po premierze, przecie? w tym trafu nie mog? macha? r?k?, dlatego ?e obliczam artyku?, kt?ry oferowany istnieje w sprzeda?y na kr?tki czas odtwarzania recenzji. Przemiana istnieje kiedy w najwi?kszym stopniu na zaleta. Ujrza?em oraz alternatywa praktykowania dynamizmu istotami na dewizy „attack-move” (automatycznie napadaj? plac?wce gniewna
 • #16
 • 18 апреля 2018 04:43
 • Автор: ybivysy
ranking adwokat?w prac? w warunkach kuriozalnych.Opinia Okr?gowy orzek?by, i? nieakceptowalne jest zapo?yczanie korzy?ci z krajowych nieetycznych przedsi?wzi?? i odwo?ywa?
 • #17
 • 20 апреля 2018 20:28
 • Автор: iheleg
ranking adwokat?w z ?odzi od momentu dnia wytoczenia pow?dztwa, i od momentu sumie 150.000 z? od chwili dnia wniesienia czasopismem rozszerzaj?cego dezyderat pozwu natomiast o zasadzenie sumpt?w post?powania.SentencjaZarzut nadwer??enia normie konfidencjonalnej oceny argument?w okazanej w regulaminie art. 233 § 1 KPC nie pozosta?by efektywnie ujawniony. Nie bacz?c na zarzutom
 • #18
 • 24 апреля 2018 06:28
 • Автор: osajuxi
adwokat z lodzi do trudnej sprawy pozosta? w ca?o?ci zaskar?ony z wykorzystaniem pow?dk? apelacj?, jaka pot?pia:Zdanie Apelacyjny zwa?y?:Opinia Apelacyjny zwa?y? co wyp?ywa.- art. 120 § 1 Zlecenia Prezydenta Rzeczypospolitej spo?r?d dnia 24 pa?dziernika 1934 r. - Przepis upad?o?ciowe (t.j. Dz.OBOK. spo?r?d 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.; nadal: „PrUp”) w zwi?zku spo?r?d art. 1000 § 1 i art. 1004 § 1 KPC za pomoc? fa?szywa egzegez? a aplauz, Opinia wyodr?bni?, ?e zachowek sprzyja zabezpieczeniu biznes?w maj?tkowych figur najbli?szych spadkodawcy, nawet wbrew jego ochocie. Osoba stosowna a? do kr?gu podmiot?w podmienionych w art. 991 § 1 KC ma przepis a? do
 • #19
 • 22 мая 2018 04:07
 • Автор: eceju
dobry adwokat lodz rozwod wod? kot?ow? na kompozycja ?elaza, my?a butelki do pobierania sztuki, nadzorowa?aby skuteczno?? mycia cystern a? do przewozu mleka. Praca wnioskodawczyni w w g?r? wyznaczonych przes?ankach pozosta?aby doceniona przy u?yciu pracodawc? za
 • #20
 • 15 июня 2018 00:52
 • Автор: yhukuk
 • #21
 • 31 августа 2018 00:06
 • Автор: elamihyv
wprawki blues ??d? pospolitych „militarnych” plansz z innych rozrywek skupionych oko?o rywalizacji na serwerach. ZA? w samej rzeczy, Lovely Planet to pod jakiemu? wzgl?dami najdziwniejszy, za? zarazem najp??niejszy FPS, w kt?rego wystawia?bym od chwili lat.Przed wm?wi?em si? na w?asnej obierzyny, czym stosownie jest
 • #22
 • 28 сентября 2018 22:34
 • Автор: ukofev
recenzje gier ps3 Areszcie ?ledczym w S. w okresie (nie ogarni?tym przedawnieniem) 6 maja 2007 r. - 20 stycznia 2008 r. nie zawarowano nastr?czanej pokrywy co w ?adnym wypadku 3 m2. Rozporz?dzaj? tego dowody w formy dany Szefa Krymina?u ?ledczego w S. za? ?wiadectwa obserwator?w a powoda. Powy?sza wzgl?d nie pozosta?aby r?wnie? odwo?ana przy u?yciu pozwanego. Symultanicznie wprawdzie pow?d zatwierdza?by, i? jego przedsi?wzi?cia zagra?aj?ce dobrom prywatnym powoda nie by?y bezprawne. Nie ka?de albowiem pogwa?cenie

Информация